ISTANBUL YOUTH AND SPORTS MANAGEMENT SERVICES CYNİCİSM LEVEL OF INVESTIGATION OF STAFF


KEPOĞLU A., SERARSLAN M. Z., BULGURCUOĞLU A. N., ÖÇALMAZ S., ALBAYRAK E.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.331-350, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study Istanbul Youth Services and Sports Provincial Directorate to investigate the cynicism level of staff. The research data collection tool, developed by researchers at the "Personal Information Form" and Brandes (1997) was developed by Kalagan (2009) adapted to Turkish "Organizational Cynicism Scale" is used. Participants general cynicism, organizational cynicism, cynicism affective, cognitive and behavioral cynicism cynicism levels, gender, seniority, age groups and education levels were compared in terms of titles. 297 of men with the universe of the research Istanbul Youth Services and Sports Provincial Directorate staff, 83 women, including overall total of 380 staff when making the research sample of 103 men and 36 constitute a grand total of 139 staff, including women. Kruskal-Wallis Test for the calculation of the importance level of 0.05 was obtained data. Personnel; general cynicism it, organizational cynicism, affective my cynicism, cognitive cynicism and behavioral cynicism values by gender, seniority, age groups, titles and Pearson correlation analysis in order to determine the relationship between education levels is used at the 0.05 significance level. Obtained after statistical evaluation was carried out according to the findings; The average staff level of cynicism gender, a significant difference could be detected between seniority and age groups (P> 0.05). However, staff cynicism levels are significantly significant difference between the title and the average education level (P <0.05). This significant difference is evaluated in terms of titles; According to staff specialists and others in the sports chiefs have higher levels of cynicism. The organization lowest cynicism staff levels were detected in the position of District Director. In the evaluation in terms of education level, the highest cynicism behavior have received higher vocational education is seen at the lowest cynicism behavior of the staff have received primary education. Educational level has been determined that now is being increasingly cynical or by staff.In the interests of sport organizations in terms of the first study in Turkey due to the generalization should be done to be able to work with different sports organizations and subject groups.
Bu çalışmanın amacı; İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelinin sinizm düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" ve Brandes (1997) tarafından geliştirilmiş ve Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan "Örgütsel Sinizm Ölçeği" kullanılmıştır. Katılımcılar genel sinizm, örgütsel sinizm, duyuşsal sinizm, bilişsel sinizm ve davranışsal sinizm seviyeleri, cinsiyetleri, kıdemleri, yaş grupları, unvanları ve eğitim seviyeleri açılarından mukayese edilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli olan 297'si erkek, 83'ü Kadın olmak üzere genel toplamda 380 personel oluştururken, Örneklemini ise 103'ü erkek, 36'sı kadın olmak üzere genel toplamda 139 personel oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin hesaplanmasında Kruskal-Wallis Testi 0.05 önem düzeyinde kullanılmıştır. Personelin; genel sinizim, örgütsel sinizim, duyuşsal sinizim, bilişsel sinizm ve davranışsal sinizim değerleri ile cinsiyetleri, kıdemleri, yaş grupları, unvanları ve eğitim seviyeleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek içinde pearson korelasyon analizi 0,05 önem düzeyinde kullanılmıştır. Yapılan istatistiki değerlendirme sonrasında elde edilen bulgulara göre; Personelin sinizm seviyesi ortalamaları ile cinsiyet, kıdem ve yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulgulanamamıştır (P>0,05). Buna karşın, Personelin sinizm seviyesi ortalamaları ile unvan ve eğitim durumları arasında önemli derecede anlamlı farklılık vardır (P<0,05). Bu anlamlı farklılık, unvanlar açısından değerlendirildiğinde; Spor uzmanları ve şef pozisyonundaki personel diğerlerine göre daha yüksek sinizm seviyelerine sahiptirler. Örgütte En düşük sinizm seviyesi İlçe Müdürü pozisyonundaki personelde bulgulanmıştır. Eğitim düzeyi açısından yapılan değerlendirmede ise, en yüksek sinizm davranışı meslek yüksekokulu eğitimi almış, en düşük sinizm davranışı ise ilköğretim eğitimi almış personelde görülmektedir. Eğitim seviyesi artıkça personel giderek sinikleşmekte olduğu tespit edilmiştir. Konunun spor örgütleri açısından Türkiye'de yapılan ilk çalışma olmasından dolayı genelleme yapılması mümkün olmadığından farklı spor örgütleri ve denek grupları ile çalışılması gerekmektedir.