Investigation of the Effect of Decision Making Styles of Employees in the Airline Sector on Employee Motivation in the Covid-19 Pandemic Process


KONYALILAR N.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.3, pp.2037-2057, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  • Page Numbers: pp.2037-2057
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: No

Abstract

It is seen that natural disasters, epidemics and similar crisis situations have both social andeconomic effects in all countries of the world. In this study, the effect of decision-makingstyles of employees in the airline industry on employee motivation during the Covid-19pandemic was examined. Airline employees working in Turkey constitute the populationof the research. Since it was not possible to reach the whole population in the study,sampling was used. Within the scope of the research, 392 airline employees were asked tofill out a questionnaire using the convenience sampling method. Employee decision makingstyle and employee motivation items were directed to the participants. Smart PLS-SEMstatistical program was used in the analysis phase of the research. According to the resultsof the research, it has been observed that intuitive, avoidance and spontaneous decision- making styles have a positive effect on employee motivation. On the other hand, nosignificant positive effect of rational and dependent decision-making styles on employeemotivation was found.
Doğal afetler, salgınlar ve benzeri kriz durumlarının tüm dünya ülkelerinde hem sosyal hemde ekonomik etkilerinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu araştırmada Covid-19pandemi sürecinde havacılık sektöründe çalışanların karar verme stillerininmotivasyonlarına olan etkisi incelenmiştir. Türkiye’de görev yapmakta olan havayoluçalışanları, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada tüm evrene ulaşılmasımümkün olmadığı için örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırma amacı kapsamında 392havayolu çalışanına kolayda örneklem yöntemiyle anket formu doldurtulmuştur.Katılımcılara çalışan karar verme stili ve çalışan motivasyonuna yönelik ifadeleryöneltilmiştir. Araştırmanın analiz aşamasında Smart PLS-SEM istatistik programıkullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sezgisel, kaçınma ve kendiliğinden-anlık kararverme stillerinin çalışan motivasyonuna olumlu yönde etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Diğeryandan rasyonel ve bağımlı karar verme stillerinin çalışan motivasyonuna olumlu yöndeanlamlı bir etkisine rastlanılmamıştır.