An Application on Speaking Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Phillips 66 Technique


Creative Commons License

Can U., Çakır T.

8. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Skopje, Macedonia, 15 September 2022, pp.49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Skopje
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.49
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik sınıf içi etkinliklerde çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Farklı tekniklerle tasarlanan etkinlikler bireysel ya da grupla uygulandığında öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirerek sosyalleşmesine ve birer sosyal aktöre dönüşmesine yardımcı olur. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi amacıyla Phillips 66 tekniği kullanılarak bir etkinlik tasarlanmıştır. Tasarlanan ve sınıfta uygulanan etkinlik sonunda öğrenci görüşleri ışığında Phillips 66 tekniğinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma, İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe Hazırlık Programı’nda kayıtlı A2 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe eğitimi alan 54 gönüllü öğrenci ile yürütülmüştür. Teknik hakkında öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi için nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Uygulama sonrasında veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analiz kullanılmıştır. J. Donald Phillips tarafından geliştirilen ve ismine ithafen adını alan Phillips 66 tekniği, biri lider biri raportör olmak üzere altı üyeden oluşan küçük grupları problem(ler) etrafında altı dakika içerisinde çözüm bulmaya odaklayan bir tekniktir. Araştırmanın konusu olan Phillips 66 tekniğinin uygulandığı etkinlik, üç farklı şubede ve farklı zamanlarda ikişer, üçer ve dörder gruplarla uygulanmıştır. Etkinlik, her şube için aynı büyüklükteki sınıflarda gerçekleştirilmiştir. Tüm gruplar altı kişi olacak şekilde rastgele oluşturulmuştur. Öğrencilerin ortak bir problem etrafında tartışmaları için yurtdışında öğrenci olmanın avantajlarını (eğitim imkânları, yeni bir dil öğrenme, farklı kültürlere ait insanlar tanıma, sosyal ve ekonomik imkânlar) ve dezavantajlarını (yeni yaşama uyum sağlama güçlüğü, kültürel farklılıklar, dil engeli, sosyal ve ekonomik imkânsızlıklar) önem sırasına göre sıralamaları ve sıralama nedenlerini sözlü olarak açıklamaları istenmiştir. Her gruba aynı soru verilmiş ve tartışmanın özellikle Türkçe konuşarak yapılması istenmiştir. Verilen sorunun altı dakika içinde grup olarak tartışılması ve her bir katılımcının sürece aktif katılımı şart koşulmuştur. Grubun mutabık olduğu sonucun grup lideri tarafından altı dakika içinde sınıfa Türkçe olarak sunulması istenmiştir. Etkinlik sonunda, katılımcıların görüşlerini elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formundaki yanıtlardan, soru başlıkları altında kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin cevapları yorumlanmış ve bazı katılımcıların görüşleri doğrudan verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre: Phillips 66 tekniğinin; sorunları (gruplara verilen problem) çözmesine, iş birliği ve grup çalışması sağlamasına, fikir alışverişine imkân vermesine, hedef dili konuşma becerisini geliştirmeye katkı sağladığı belirlenmiştir. Phillips 66 tekniğinde belirlenen 6 dakikalık zaman, konuşma etkinliği için kısa bir süredir ve hatta yetersizdir. Katılımcıların çoğu, grup bireylerinin birbiriyle uyum içerisinde olduğu görüşündedirler. Bazı katılımcılar mevcut seviyelerinin (A2 seviyesi) bu tür bir etkinlik için uygun olmadığı ve teknikte verilen problemi tartışmak için yeterli kelime bilgisine sahip olmadıkları görüşündedirler. Katılımcıların çoğu, Phillips 66 tekniğinin konuşma becerisine katkı sağladığı düşüncesiyle Türkçe derslerinde uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmanın, alanyazında söz konusu teknikle ilgili yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ve konuşma becerisine yönelik bir çalışmaya rastlanmadığından alan adına önemli olduğu düşünülmektedir.