Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırılması


YÖYEN E. G.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.129-149, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There are symptomological similarities between a manic episode of bipolar affective disorder and a clinical picture of schizophrenia, in which delirium, disorganised behaviour and hallucination known as positive symptoms of schizophrenia, dominate in today's world. The two disease groups' characteristic patterns of thought, emotion and bahaviour are alike in the exitation picture and this makes it difficult for a clinician to make a distinctive diagnosis. In this survey, it is aimed to evaluate the diagnostic feature of the test for a distinctive diagnosis comparing the two disease groups by use of the Rorschach Test. In consequence of a survey of 200 patients, findings have beeen statistically significant in patients cognitive and affective process, their ego functions, their level of interpersonal and social adaptation, their object relations, their level of immaturity and impulsivity and their level of anxiety; on the other hand their level of regression has not been different. Results reveal that the Rorschach test is able to distinguish patients with schizophrenia from those with a manic episode of bipolar affective disorder and that a distinctive diagnosis can be made by the Rorschach test.
Şizofreni, günümüzde pozitif özellikli şizofreni olarak tanımlanan halüsinasyon, hezeyan ve dezorganize davranışın hakim olduğu klinik tablosu ile bipolar affektif bozukluğun manik epizodu arasında semptomolojik olarak benzerlik bulunmaktadır. İki hastalık grubunun exitasyon tablosunda düşünce, duygulanım ve davranış özellikleri benzerdir ve bu durum klinisyenin ayırt edici tanı koymasını güçleştirmektedir. Bu araştırmada iki hastalık grubu Rorschach testi ile karşılaştırılarak testin ayırıcı tanı için diagnostik özelliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 200 hasta ile yapılan araştırma sonucunda bulgular; hastaların bilişsel ve affektif süreçleri, ego fonksiyonları, kişilerarası ve sosyal uyum düzeyleri, nesne ilişkileri, immaturite, impulsivite ve anksiyete düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık göstermiştir. Regresyon düzeylerinde ise bir farklılık saptanmamıştır. Sonuçlar, Rorschach testinin şizofreni ve bipolar affektif bozukluk manik epizod hastalarının protokollerini birbirinden belirgin olarak ayırabildiğini ve Rorschach testinin ayırıcı tanı yapabildiğini göstermektedir