Analysis of the Relationship Between University Students' Leisure Time Participation and Leisure Management


Creative Commons License

Gökmen Ü. C., Şentürk A.

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.330-345, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the research, the leisure participation and leisure management levels of the students studying at the university were examined. The sample of the study consisted of 199 students, 142 female and 57 male, studying at universities in Ankara. Within the scope of the study, demographic information questionnaire, leisure participation scale and leisure management scale were used as data collection tools. Non-parametric tests were applied in the analysis of the obtained data. As a result of the analysis, it was concluded that students' leisure participation (mean=79.56; standard deviation=15.16) and leisure management (mean=49.75; standard deviation=7.96) were at a moderate level. In addition, it was observed that there were significant differences in leisure participation values according to gender, alcohol use, perceived monthly income and daily leisure time (p<0.05); It was concluded that smoking status is not an effective factor on leisure participation. In terms of leisure management values, there were significant differences according to smoking status, alcohol use, perceived monthly income and daily leisure time (p<0.05); It was concluded that gender is not an effective factor on leisure time management. When the relationship between leisure participation and leisure management scale results was examined, it was determined that there were low and moderate significant relationships between the scales and their sub-dimensions (p<0.05). It has been observed that the findings of the studies in the literature and the results of the research are similar, and in line with these results, various suggestions have been made for university students to manage their free time better.

Yapılan araştırmada üniversitede öğrenim gören öğrencilerin boş zaman katılımları ve boş zaman yönetim düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara’da yer alan üniversitelerde öğrenim gören 142’si kadın 57’si erkek 199 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma kapsamında demografik bilgi anketi, boş zaman katılım ölçeği ve boş zaman yönetim ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde non-parametik testler uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin boş zaman katılım (ortalama=79,56; standart sapma=15,16) ve boş zaman yönetimlerinin (ortalama=49,75; standart sapma=7,96) orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, boş zaman katılım değerlerinde cinsiyet, alkol kullanma durumu, algılanan aylık gelir ve günlük boş zaman süresine göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür (p<0,05); sigara kullanma durumunun ise boş zaman katılımı üzerinde etkili bir faktör olmadığı sonucuna erişilmiştir. Boş zaman yönetim değerlerinde ise sigara kullanma durumu, alkol kullanma durumu, algılanan aylık gelir ve günlük boş zaman süresine göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür (p<0,05); cinsiyetin ise boş zaman yönetimi üzerinde etkili bir faktör olmadığı sonucuna erişilmiştir. Boş zaman katılım ve boş zaman yönetim ölçek sonuçları arasındaki ilişki incelendiğinde ölçekler ve alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Alanyazında yer alan çalışmaların bulguları ile araştırma sonuçlarının benzerlik gösterdiği görülmüş olup, bu sonuçlar doğrultusunda üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını daha iyi yönetebilmeleri konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.