Use of eustachian tube dysfunction questionnaire in obstructive sleep apnea syndrome


DEMİRBİLEK N., EVREN C., ÇELİK M.

Kulak Burun Boğaz Uygulamaları, vol.10, no.1, pp.22-29, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objectives: This study aimed to investigate the eustachian tube dysfunction (ETD) of patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) using the Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire-7 (ETDQ-7). Patients and Methods: The study included 96 patients (78 males, 18 females; mean age 39.4±12.2 years; range 18 to 64 years) diagnosed with OSAS by polysomnographic evaluation. All patients were administered the ETDQ-7. Age, sex, presence of septum deviation, Epworth Sleepiness Scale, apnea-hypopnea index (AHI), lowest oxygen saturation, and oxygen desaturation index parameters were recorded. The patients were divided into mild, moderate, and severe OSAS groups according to the AHI score. The parameters of the cases in each group were compared, and their correlation with the ETDQ-7 scores was evaluated. Results: The fourth question score and the total score in the group with severe OSAS were significantly higher than the groups with mild and moderate OSAS (p<0.05 for all). The fourth question score and the total score were significantly higher in the group with moderate OSAS than the group with mild OSAS (p<0.05 for all). There was a significant positive correlation between the oxygen desaturation index and the scores of questions 1, 3, 4, 6, and 7 and the total score (p<0.05 for all). Conclusion: Questionnaire scores were higher in patients with severe OSAS compared to mild to moderate OSAS patients. Based on this data, we would like to emphasize that OSAS cases may develop ETD and other related pathologies.
Amaç: Bu çalışmada, tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) hastalarında Östaki Tüpü Disfonksiyon Anketi-7 (ÖTDA-7) kullanılarak östaki tüpü disfonksiyonu (ÖTD) araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya polisomnografik inceleme ile TUAS tanısı konulan 96 hasta (78 erkek, 18 kadın; ort. yaş 39.4±12.2 yıl; dağılım 18-64 yıl) alındı. Tüm hastalara ÖTDA-7 uygulandı. Yaş, cinsiyet, septum deviasyon varlığı, Epworth Uykululuk Skalası, apne-hipopne indeksi (AHİ), en düşük oksijen satürasyonu ve oksijen desatürasyon indeksi parametreleri kayıt altına alındı. Hastalar AHİ skoruna göre hafif, orta ve ağır TUAS gruplarına ayrıldı. Her gruptaki olguların parametreleri kıyaslandı ve ÖTDA-7 anket skorlarıyla ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Ağır TUAS olan grupta dördüncü soru puanı ve toplam puan, hafif ve orta TUAS olan gruplardan anlamlı olarak daha yüksekti (tümü için p<0.05). Orta TUAS olan grupta dördüncü soru puanı ve toplam puan hafif TUAS olan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti (tümü için p<0.05). Oksijen desatürasyon indeksi ile soru 1, 3, 4, 6 ve 7’nin puanları ve toplam puan arasında anlamlı pozitif ilişki vardı (tümü için p<0.05). Sonuç: Ağır TUAS saptanan hastalarda anket skorları hafif- orta TUAS saptanan hastalara kıyasla daha yüksek idi. Bu veriye dayanarak TUAS olgularında ÖTD ve ona bağlı diğer patolojilerin de gelişebileceğini vurgulamak isteriz