Development of Organizational Value Difference Scale


Creative Commons License

ÇAVDAR M., BOZ D., BEHDİOĞLU S.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.1047-1069, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose- The aim of this study is to develop the organizational value differences scale to find the value differences of the employees. Design/methodology/aproach- The research is a methodological study and was conducted with a ten-phase model. Data were collected from 1210 employees by survey method. Findings- The scale consists of a 9-factor structure with 48 statements. Cronbach's Alpha coefficient was 0.88, KMO value was 0.93 and total explained variance was 54,37. As a result of the Confirmatory Factor Analysis, it was found that the GFI value was 0.91, the NFI value was 0.93, the CFI value was 0.96, the CMIN/DF value was 2.54, and the RMSEA value was 0.036. Discussion- In order to increase the job performance of the employees in the organization, their value differences should be known. This scale, which was developed for organizations, is important in this sense.
Amaç- Çalışanların değer farklılıklarını bulmak için örgütsel değer farklılıkları ölçeğinin geliştirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem- Araştırma metodolojik bir çalışma olup on safhalı bir model ile yapılmıştır. 1210 çalışandan anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Bulgular- Ölçek, 48 ifade ile 9 faktörlü bir yapıdan oluşmuştur. Cronbach’s Alpha katsayısının 0,88, KMO değerinin 0,93, toplam açıklanan varyansın 54,37 olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda GFI değerinin 0,91, NFI değerinin 0,93, CFI değerinin 0,96, CMIN/DF değerinin 2,54 ve RMSEA değerinin 0,036 olduğu bulunmuştur. Tartışma- Çalışanların örgütteki iş performanslarının arttırılması için onların değer farklılıklarının bilinmesi gerekmektedir. Örgütler için geliştirilen bu ölçek bu anlamda önem taşımaktadır.