How Institutional Psychosocial Risk Factors Affect Occupational Safety: An Empirical Study


AKIN G. C., TAŞDEMİR D. Ç.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.1535-1543, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1535-1543
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose - The aim of this study is to determine the effect of psychosocial risks of employees in the workplace on occupational safety. Design/ methodology/ approach – The study was designed to be quantitative. In the questionnaire created as a data collection tool, "Institutional Psychosocial Risk Management Scale" and "Occupational Safety Scale” were used in addition to demographic questions. The data obtained from 398 participants working in textile enterprises in Kahramanmaraş province were analyzed with SPSS 25.0 statistical program. Results – As a outcome of multiple linear regression analysis; It has been determined that psychosocial risks at the institutional level have a positive effect on occupational safety, while the sub-dimensions of psychosocial risk factors such as performance, motivation, and problem solving positively affect occupational safety, while the dimension of well-being affects occupational safety negatively. The relative importance of the predictor variables on job security; performance, motivation, problem solving and wellbeing. Discussion – With the addition of increasing digitalization to tougher competition conditions, psychosocial risks in employees are increasing day by day. Increasing psychosocial risks endanger the safety of workplaces. Obtained results; It is important in terms of both pointing out new perspectives on how psychosocial risks affect occupational safety and contributing to the literature.
Amaç - Bu araştırma, çalışanları etkileyen psikososyal risk faktörlerinin, iş güvenliği üzerindeki etkisine ve psikososyal risk faktörlerinin iş güvenliği bakımından önemine yönelik genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Yöntem - Çalışma nicel olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak oluşturulan ankette demografik sorulara ek olarak “Kurumsal Amaçlı Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği” ve “İş Güvenliği Ölçeği (İGÖ)” kullanılmıştır. Kahramanmaraş ilinde Tekstil işletmelerinde çalışan 398 katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 25.0 istatistik programı ile analize tabi tutulmuştur. Bulgular – Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; kurumsal boyuttaki psikososyal risklerin iş güvenliğini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği ayrıca, psikososyal risk etmenleri alt boyutlarından performans, motivasyon, problem çözme boyutlarının iş güvenliğini pozitif yönde etkilediği, iyilik hali boyutunun ise iş güvenliğini negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Çalışmada yordayıcı değişkenlerin iş güvenliği üzerindeki göreli önem sırası; performans, motivasyon, problem çözme ve iyilik hali olarak belirlenmiştir. Tartışma – Sertleşen rekabet koşullarına artan dijitalleşmenin eklenmesi ile çalışanlardaki psikososyal riskler her geçen gün artmaktadır. Artan psikososyal riskler işyerlerinin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Elde edilen sonuçlar; hem psikososyal risklerin iş güvenliğini etkilediği konusunda yeni bakış açılarına işaret edecek olması hem de alanyazına katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.