CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM WITH EUROPEAN DEBT CRISIS: IMPLEMENTATION ON PIIGS COUNTRIES


Creative Commons License

KANTAR L.

Beykoz Akademi Dergisi, vol.8, no.1, pp.20-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The expansionary monetary policies implemented to reduce the effects of global crisis 2008 have led to further increases in public debt and budget deficits in Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain, known as PIIGS countries in Europe. This has also led to an increase in the CDS premiums that show the country's risks. In this study, between 2010 and 2014, when the impact of the global crisis began to fully affect Europe, CDS premiums of the PIIGS countries and macroeconomic indicators such as public debt, budget deficit and current account deficit are analyzed by panel data analysis method. As a result of the study, the increase in macroeconomic indicators such as public debt and unemployment rate have reached to enhanced the country CDS premiums.
2008 Küresel krizin etkisinin azaltılması için uygulanan genişletici para politikaları, Avrupa’daPIIGS ülkeleri diye bilinen Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya’nın kamuborçlarının ve bütçe açıklarının daha da artmasına neden olmuştur. Bu durum ülkelerin risklerinigösteren CDS primlerinin de yükselmesine neden olmuştur. Küresel krizin etkisini Avrupa’datamamen hissettirmeye başladığı 2009-2014 yılları arasında PIIGS ülkelerinin CDS primleri ilekamu borcu, bütçe açığı ve cari açık gibi makroekonomik göstergeler ile ilişkisi panel verianalizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda kamu borcu ve işsizlik oranı gibimakroekonomik göstergelerdeki artışın ülke CDS primlerini yükselttiği sonucuna ulaşılmıştır.