Some Physiological and Athletic Performance Losses in Short-Term Detraining in Well Trained Elite Women Wrestlers


ERGÜN M., SAĞIROĞLU İ., GÜNAY E., AKYILDIZ Z., KALE R.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.260-266, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine some physiological and athletic performance losses in well trained female wrestlers during short-term lack of training. Material and Methods: Twenty well trained elite female wrestlers were participated in this study (age: 19.35±1.60 year, height: 160.60±6.20 cm, body weight: 58.75±8.81 kg). At the beginning of the 4th week of the taper period of athletes, first physiological and athletic performance test measurements were performed. After 4 weeks of detraining, the same test measurements were carried out again. The normality of the distribution of the data obtained as a result of the study was evaluated with the Shapiro-Wilk test and it was observed that the data were suitable for normal distribution. Whether the difference between the two measurements of the athletes was statistically significant was checked with the dependent sample t test. All statistical analyzes were made in SPSS package program. In the statistical analysis of the data obtained from the study, the level of significance was determined as p<0.05. Results: The result of the study reveals that there were significant changes in body weight (1.23%), body fat percentage (3.33%), vertical jump height (-2.17%), hand grip strength (-1.12%) and maximal oxygen consumption (-2.04%) after 4 weeks of detraining. Conclusion: It was found that in the short-term detraining process of well trained female wrestlers, the body composition changed rapidly and parameters related to athletic performance were negatively affected.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, iyi antrenmanlı kadın güreşçilerde kısa süreli antrenman yoksunluğunda oluşan bazı fizyolojik ve atletik performans kayıplarının incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, 20 elit kadın güreş sporcusu (yaş:19,35±1,60 yıl, boy uzunluğu: 160,60±6,20 cm, vücut ağırlığı: 58,75±8,81 kg) dâhil edilerek gerçekleştirilmiştir. Sporcuların zirve döneminin 4. haftasının başlangıcında, 1. fizyolojik ve atletik performans test ölçümleri alınmış, 4 haftalık antrenman yoksunluğunun ardından tekrar aynı test ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin dağılımının normalliği, Shapiro-Wilk testiyle değerlendirilmiş ve verilerin normal dağılıma uygun olduğu izlenmiştir. Sporcuların 2 ölçümleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ise bağımlı örneklem t-testi ile bakılmıştır. Tüm istatistiksel analizler SPSS paket programında yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde anlamlılık düzeyi, p<0,05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Araştırma sonuçları, 4 haftalık antrenman yoksunluğunda, vücut ağırlığında (%1,23), vücut yağ yüzdesinde (%3,33), dikey sıçrama yüksekliğinde (%-2,17), el kavrama kuvvetinde (%- 1,12), ve maksimum oksijen tüketimi değerlerinde (%-2,04) anlamlı değişiklikler olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç: İyi antrenmanlı kadın güreşçilerde, kısa süreli antrenman yoksunluğu sürecinde vücut kompozisyonunun hızlı bir değişime girdiği ve atletik performansla ilişkili parametrelerin olumsuz etkilendiği bulunmuştur.