STRATEJİK YÖNETİMDE İŞLETME YETENEKLERİNİN İŞLETMEPERFORMANSINA ETKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Sivaslıoğlu F.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.7, no.7, pp.128-142, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, where change is experienced very quickly, the borders between countries are shrinking, naturally marketing is constantly changing and competition is increasing. It is critical that businesses improve their capabilities and improve their performance in order to gain the upper hand in competitive markets and adapt to internal and external environmental elements. The rapid response to the activities of the competitors is realized with the development of skills every passing day. With advantages that cannot be imitated and bought by competitors, it is easier for businesses to achieve success over long periods. Their ability to capture success is defined as their ability to operate. In our study, it was aimed to determine the relationship between the capabilities of enterprises in strategic management thinking (global, innovation, marketing-sales, production) and business performance. In the practical part of the research, a survey with senior executives at companies operating in the manufacturing industry in the Marmara region, the data were analyzed with statistical program. Our research showed that the capabilities of the business positively affect the performance of the business. It has been concluded that when businesses use their skills consciously in their activities, their performance will increase, profitability and growth will be achieved.

Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde ülkelerarası sınırlar küçülmekte, doğal olarak pazar sürekli değişmekte ve rekabet artmaktadır. İşletmelerin rekabetçi piyasalarda üstünlük kazanabilmeleri, iç ve dış çevre unsurlarına uyum sağlayabilmeleri için yeteneklerini geliştirmeleri ve bu yetenekleri ile performanslarını artırmaları kritik önem taşımaktadır. Rakiplerin faaliyetlerine hızlı tepki verilmesi, yeteneklerin her geçen gün geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Rakipler tarafından taklit edilemeyen ve satın alınamayan üstünlükler sayesinde işletmelerin uzun dönemlerde başarıyı yakalamaları kolaylaşmaktadır. Başarıyı yakalama özellikleri işletme yetenekleri olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda işletmelerin stratejik yönetim düşüncesinde sahip oldukları yeteneklerle (küresel, yenilik, pazarlama-satış, üretim) işletme performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın uygulama kısmında, Marmara bölgesinde imalatçı sanayide faaliyette bulunan firmalarda çalışan üst düzey yöneticiler ile anket yapılmış, veriler istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. Araştırmamızda işletme yeteneklerinin işletme performansını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. İşletmeler faaliyetlerinde sahip oldukları yeteneklerini bilinçli kullandıklarında performanslarının artacağı karlılık ve büyüme elde edileceği sonucuna ulaşılmıştır.