DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ‘HAYATTA KALMANIN’ YOL HARİTASI


Creative Commons License

Yüceol N.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.205-212, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çağımız “dijital çağ” olarak adlandırılmaktadır ve dijital çağ şirketler için dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Dijital dönüşümü gerçekleştirebilen şirketler hayatta kalmaya ve başarılı olmaya devam ederken, bu dönüşümü sağlayamayan şirketler yok olmaya mahkûm olmaktadır. Bu çalışmada, David ROGERS’ın “Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları” adlı eseri, Yönetim ve Organizasyon bakış açısıyla, kitap eleştirisi yapmak üzere incelenmiştir. Yazar eserinde; dijital çağda başarılı olmak isteyen şirketlerin uyum süreçlerinde atması gereken adımları, dijital dönüşümün stratejik 5 alanı olarak sınıflandırmıştır. Bu 5 alan; “müşteriler, rekabet, veri, inovasyon ve değer” olarak belirlenmiş ve her bir başlık ayrıntılı olarak ele alınarak dönüşümü gerçekleştirmek isteyen işletmeler için bir yol haritası çizilmiştir. Yazar, dili oldukça etkili şekilde kullanmış ve enformel bir dil kullanarak oldukça akıcı bir anlatıma imza atmıştır. Bu eser, yalnızca içinde bulunduğumuz dijital çağ için değil, gelecek dönemler için de oldukça faydalı bilgileri içeren, fütüristik bir yaklaşıma sahiptir. Çalışma kapsamında giriş bölümünde; yazarın eseri yaratmak ile neyi amaçladığı, yazarın biyografisi, alana kazandırdığı diğer çalışmaları, kitapta ele alınan konuların hangi alana ve döneme ait olduğu, eserin dil ve anlatım yönünden özellikleri ele alınmıştır. Analiz ve değerlendirme bölümünde, kitabın bölümlerinin tanıtımı ve yönetim ve organizasyon bakış açısı ile bağlantılı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuç ve tartışma bölümünde; eserin genel olarak ortaya koyduğu ana tema ele alınmış ve yönetim teori ve yaklaşımları ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: David ROGERS, Dijital Dönüşüm, Dijital Çağ, İş Stratejileri, Dijital Dönüşümde İş Stratejileri