Ergotherapy: A Job Field That Can Be The Job of Future


Demirci O. O.

Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.20, no.1, pp.59-65, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Klinik Psikiyatri Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-65
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

'Ergo' word which means 'work' has an origin of Greeklanguage. It is a method which practises in individualswho have pyhsical or mental disabilities. Ergotherapy, onthe other meaning occupational therapy, includes activities like art, music, painting, handiwork, physical activities, motor functioning therapy, auditory perceptionexercises, ligering on exercises. Although it seems as anew healthcare field, the history of ergotherapy is quiteold. It has been used in the century of 4th anno dominiin Asklepios Temple as a rehabilitation method for disabled people. Nowadays, there are ever increasing articles about the efficieny of ergotherapy. It already took17th place inside the list of best healthcare jobs and23th place inside the best entire jobs in United States ofAmerica. At the present time, although there are manyergotherapists all over the World, unfortunately in ourcountry there is few. In this sense, ergotherapy seems tobe an important job field in the near future in Turkey
'Ergo' kelimesi Yunanca kökenli olup 'i?' anlam?na gelmektedir. Ruhsal veya fiziksel engeli bulunan bireyleri duruma yönelik aktivitelerle yeniden topluma kazand?rmakamac?yla uygulanan bir yöntemdir. Ergoterapi, bir di?erad? ile u?ra?? terapisi, bünyesinde sanat, müzik, resim, eli?i, fiziksel aktiviteler, motor-fonksiyon terapisi, duyumsalalg? sa?lama egzersizleri, ya?am? idame ettirebilme egzersizleri gibi bir çok etkinli?i bar?nd?rmaktad?r. Bir çokinsan ergoterapiyi yeni bir sa?l?k alan? olarak dü?ünebilirfakat tarihi oldukça eskidir. Milattan sonra 4. Yüzy?ldaBergamada Asklepios tap?na??nda ?ifal? su, çamur banyolar?, spor ve tiyatro etkinliklerinin engelli ki?ilerin rehabilitasyonunda kullan?ld??? bilinmektedir. Ergoterapiningünümüzde etkinli?ine dair giderek artan say?da bilimselmakale yay?nlanmaya devam etmektedir. Amerika Birle?ikDevletleri' nde ergoterapi en iyi sa?l?k meslekleri aras?nda17. s?rada yer al?rken, tüm meslekler içinde en iyi meslekler s?ralamas?nda 23. s?rada yer almaktad?r. Günümüzdedünyada bir çok alanda çal??an ergoterapistler bulunmakta iken ne yaz?k ki ülkemizde bu say? çok k?s?tl?d?r. Buanlamda ergoterapi, yak?n gelecekte Türkiye' de önemlibir i? alan? olacak gibi görünmektedir