Futbol İl Hakemlerinin Beslenme Alışkanlıkları, BesinTüketimleri ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Pulat Demir H., Bayram H. M.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.23-32, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the nutritional habits, food consumption and anthropometric measurements of the football referees in Istanbul. Material and Methods: The study was conducted between 274 football referees in Istanbul between October 2017 and February 2018. A questionnaire (including personal information, nutritional information and habits, and a food consumption form) was applied to the participants by face to face interview method. Body analysis of the participants were done and some anthropometric measurements were taken. Data analysis was done with SPSS 25.0 statistics program. Results: This study was completed with 193 participants. The mean age of the participants was 24,16±3,13 years and the mean of the referee years were 3.79±1.84, 46,6% of the participants stated that the nutritional information was sufficient and they mostly learned the nutritional information from television and internet (29,5%). It was found that 61,1% of them did not skip a meal. Energy intake in pre and post-competition were 2,304.4±353.4 and 2,346.3±484.7 kcal respectively. Energy and some nutrients were found different according to before, after, off days and in the last 24 hours. The mean body mass index (BMI) were 23.67±2.77 kg/m2 ; and fat percentages were 9.15±4.27%. In this study, triceps and biceps skinfold thickness were 14.00±3.96 kg and 6.90±3.47 kg, respectively. According to the right and left hand dynamometer, hand grip strengths were 44.56±8.46 kg and 42.19±8.55 kg, respectively. Conclusion: It was found that the nutrition information of the football referees was not sufficient, there were differences in the intake of some nutrients before and after the match, and the BMI and fat percentages were in the normal range. For referees like athletes, according to their body composition and nutrient requirements, arranging healthy and balanced nutrition programs by a specialized dietitian in this field may be beneficial in terms of their performance. 

Amaç: Çalışmanın amacı, İstanbul ilinde bulunan futbol il hakemlerinin beslenme alışkanlıklarını, besin tüketimlerini ve antropometrik ölçümlerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Ekim 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da görev yapan 274 il hakeminde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara yüz yüze görüşme yön- temi ile anket formu (kişisel bilgiler, beslenme bilgi ve alışkanlarını içeren sorular ile besin tüketim kaydı) uygulanmış, vücut analizi ya pılmış ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma 193 kişiyle tamamlanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 24,16±3,13 yıl, hakemlik yılı ortalaması ise 3,79±1,84 yıldır. Katılımcıların %46,6’sı beslenme bilgisinin yeterli olduğunu, %29,5'i beslenme bilgisini televizyon ve internetten öğrendiklerini belirtmiştir. %61,1’inin öğün atlamadığı bulunmuştur. Enerji alımları maç öncesi ve maç sonrası tüketimleri sırasıyla 2.304,4±353,4 ve 2.346,3±484,7 kkal’dir. Hakemlerin maç öncesi, sonrası, off gün ile son 24 saatlik besin tüketiminde enerji ve bazı besin ögelerinin alımında farklılıklar bulunmuştur. Katılımcıların ortalama beden kitle indeksleri (BKİ) 23,67±2,77 kg/m2 ; yağ oranları ise %9,15±4,27 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada triceps ve biceps deri kıvrım kalınlıkları sırasıyla 14,00±3,96 kg ve 6,90±3,47 kg; sağ ve sol el dinamometresine göre el kavrama güçleri sırasıyla 44,56±8,46 kg ve 42,19±8,55 kg olarak saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda futbol il hakemlerinin beslenme bilgisinin yeterli olmadığı, maç öncesi ve sonrasında bazı besin ögelerinin alımında farklılıklar olduğu, BKİ ve yağ oranlarının normal aralıkta olduğu bulunmuştur. Sporcular gibi hakemler için de vücut kompozisyonu ve besin ögesi ihtiyaçlarına göre bu alanda uzmanlaşmış diyetisyen tarafından sağlıklı ve dengeli beslenme programları ve eğitimlerinin düzenlenmesi performansları açısından faydalı olabilir.