ETİK LİDERLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANS İLİŞKİSİ:SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE YAPILAN UYGULAMA


Creative Commons License

Erdal N., Sivaslıoğlu F.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.6, no.65, pp.2787-2801, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The attitude of employees and management towards ethical values plays an important role in determining the quality of the company, increasing its efficiency and efficiency. The behavior of leaders in strategic management practices is the determining factor in the future of the business. Ethical values for the future of the Organization play a key role in managing corporate affairs and determining managerial decisions. Of the behaviors that determine employee performance, the most important are the attitudes and behaviors of leaders towards employees. The purpose of this study is to examine the effects of ethical leadership behaviors on employee performance. The application part of the research consists of nurses and midwives working in an international public hospital operating in Turkey. Research was conducted by face-to-face survey method and data from 417 employees were evaluated. The data collected were analyzed with statistical package programs. In our research, validity, reliability, Factor Analysis, Regression and correlation analyses were performed. The analysis compared the lower dimensions of ethical leadership and the lower dimensions of employee performance. A positive weak relationship was observed between the ethical and Justice dimension of ethical leadership, which is the independent variable, and the lower dimensions of employee performance, which is the dependent variable, employee satisfaction and employee performance. Again, there was no correlation between the power-sharing sub dimension, which is the ethical leadership dependent variable, and the employee performance sub dimension, which is the dependent variable, and the employee performance and employee satisfaction.

İşletmelerde çalışanların ve yönetimin etik değerlere karşı tutumu kurumun kalitesinin belirlenmesinde, etkinliğinin ve veriminin artmasında önemli rol oynamaktadır. Stratejik yönetim uygulamalarında liderlerin davranışları işletmenin geleceğini belirleyen unsurdur. Örgütün geleceği için etik değerler, kurum işlerinin yönetilmesinde ve yönetsel kararların belirlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Çalışan performansını belirleyen davranışlardan en önemlisi liderlerin çalışanlara karşı tutum ve davranışlarıdır. Bu çalışmanın amacı, etik liderlik davranışlarının çalışan performansı üzerinde etkilerini incelemektir. Araştırmanın uygulama kısmı Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir kamu hastanesinde çalışan hemşire ve ebelerden oluşmaktadır. Yüz yüze anket yöntemi ile araştırma yapılmış ve 417 çalışandan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Toplanan veriler istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. Araştırmamızda, geçerlilik, güvenilirlik, faktör analizi, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda etik liderliğin alt boyutları ile çalışan performansının alt boyutları karşılaştırılmıştır. Bağımsız değişken olan etik liderliğin etik ve adalet boyutu ile bağımlı değişken olan çalışan performansının alt boyutları, iş gören memnuniyeti ve iş gören performansı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki görülmüştür. Yine etik liderlik bağımlı değişken olan güç paylaşımı alt boyutu ile bağımlı değişken çalışan performansı alt boyutu iş gören performansı ve iş gören memnuniyeti arasında herhangi bir ilişki görülmemiştir.