A Study on the Effects of Sustainable Competitiveness on Business Performances


Creative Commons License

Özan M.

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.277-290, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünün, işletmelerin performansı üzerindeki etkisini ve demografik değişkenlerle işletmelerin performansı arasındaki farklılıkları analiz etmektedir. İşletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünün ve performansının arttrılması, kurumsal kimliğin ve imajının artması anlamına gelir. Bu çalışmada, işletmelerin performansını etkileyen çok sayıda faktörün araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İşletme performansı kavramı, çok boyutlu bir kavramdır ve performansı değerlendirmek birçok faktörü bir bütün olarak ele almakla mümkündür. Bu araştırma, sürdürülebilir rekabet gücü değişkenlerinin farklı yönleriyle işletme performansını bütün olarak değerlendirebilmesini mümkün kılmak ve elde edilen bulgular, sonuçlar ve öneriler araştırmacılar, işletmeler ve kurumlar için yararlı olacak şekilde sunulması amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni, İstanbul Hadımköy Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, 2564 işletmede çalışan 17.524 kişidir. Çalışma için nicel araştırma yöntemleri kullanılmış ve SPSS istatistik paketi ile analizler yapılmıştır. Regresyon analizi sonucunda da sürdürülebilir rekabet gücünün işletme performansı üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu ve sürdürülebilir rekabet gücündeki 1 birimlik artışın işletme performansını %69,5 oranında artırdığı tespit edilmiştir.