Analysis of Postgraduate Theses on the Problems Encountered in Teaching Turkish as a Foreign Language


Creative Commons License

Can U.

9. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 December 2022, pp.236

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.236
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1998-2022 yılları arasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar üzerine yapılan lisansüstü tezleri incelemektir. İncelenen tezler türüne, yılına, yapıldığı üniversiteye, araştırma yaklaşımına, araştırma yöntemine, veri toplama araçlarına, verilerin analizine, çalışmanın konu edindiği soruna, çalışmanın örneklemine göre sınıflandırarak değerlendirilmiştir. Araştırma için kaynak taramasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Ulusal Tez Merkezi kullanılmıştır. Araştırma süresince tez taramaları "yabancı dil olarak Türkçe öğretimi", "karşılaşılan sorunlar" ve "çözüm önerileri" anahtar kelimeleri üzerinde odaklanılmıştır. Taranan lisansüstü tezler, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sorunlarının ele alınmış ve karşılaştırma yapabilmek için tezin içeriğinin, yönteminin, konunun açıkça belirtilmiş olması bakımından çalışmaya dâhil edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 45 lisansüstü tez tespit edilerek incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi yöntemi ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen lisansüstü tezler sonucunda şu bulgular tespit edilmiştir; yapılan çalışmalardan 42'si yüksek lisans, 3'ü doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Konuyla ilgili araştırmalar 2016-2021 yılları arasında yoğunlaşmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar konusunda en çok Hacettepe Üniversitesi'nde tez hazırlanmıştır. Araştırma yaklaşımlarına göre en fazla nitel yaklaşımın; araştırma yöntemlerine göre ise en çok doküman incelemesi ve tarama yönteminin kullanıldığı görülmüştür. İncelenen tezlerde veri toplama aracı olarak en fazla anket ve görüşme formlarının; verilerin analizinde ise içerik analizinin kullanıldığı belirlenmiştir. Tezlerin konu edindiği sorunlar bakımından dil bilgisi, dil becerileri, okuma becerisi, yazma becerisi, konuşma becerisi, öğrenci, öğretmen sorunlarının ve genel sorunların ele alındığı tespit edilmiştir. Bu sorunlar arasından dil bilgisi sorunları ve yazma becerisi sorunları yoğun olarak çalışılmıştır. Tezlerin örnekleminin çoğu ana dili Arapça olan öğrencilerden oluşmaktadır. Yapılan lisansüstü tezlerin 19'unun yabancı uyruklu öğrenciler tarafından hazırlandığı görülmüştür. Çalışmanın, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik yapılan lisansüstü tezlerin eğilimlerini, eksikliklerini, tezlerin konu edindiği sorunları sınıflandırarak ortaya koyması ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar ile ilgili daha sonraki yapılacak çalışmalara kaynak olması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.