A Research on the Effects of Intellectual Capital on Business Efficiency


Creative Commons License

ŞAHİN Z.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.1457-1479, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to examine the effects of intellectual capital on the productivityof businesses. Therefore, in this study; What are the effects of demographic differences (gender, age,marital status and education) of individuals on intellectual capital and productivity of businesses?Determining the positive aspects in the applications, what are the problems encountered and what canbe the measures related to the detected problems? Findings and suggestions on the subject werepresented to the relevant parties. Design/methodology/approach- In this study, the relational survey model, which is one of thequantitative research methods, was used. In order to obtain the data, 2 scales, namely "IntellectualCapital Scale" and "Business Efficiency Scale", were used with questions measuring demographiccharacteristics. S.S. MASKO Istanbul Furniture and Wooden Goods Manufacturers BusinessCooperative İkitelli Organized Industry, a questionnaire was applied to 464 people working in themanufacturing and sales stores of the enterprises that continue their activities in Başakşehir. As a resultof the questionnaire applications, frequency, reliability, anova and regression analyzes were made using the data related to the answers received from the participants, and the determined research hypotheseswere tested. Results – When the regression equation obtained as a result of the regression analysis is examined, itcan be said that when the score of structural capital increases by one unit, the productivity score due toeducation will increase by 0.084 unit. In other words, structural capital positively affects education related productivity by 8.4%. In addition, it positively affects the time management efficiency perceptionof customer capital by 14.0%, in other words, improvements in customer capital increase time management efficiency. Discussion – It motivates the human capital of businesses, encourages them to produce manyinnovative ideas, increases their competitive success and can ensure the continuity of businesses.Therefore, one of the important issues that business managers should pay attention to in the process ofbusiness behaviors with innovative ideas is that they should increase business efficiency by protectingstrategically important employees. It should be taken into account that conducting field-appliedscientific studies on the effects of intellectual capital on the productivity of enterprises can providesignificant benefits. Therefore, through the analysis of the data obtained as a result of the analysis of thisresearch; The effects of intellectual capital on the productivity of enterprises have been researched,current problems have been tried to be determined, the increase of positive practices has been expressed,new suggestions have been developed as much as possible and applications that will increase theproductivity of the enterprise are proposed.
Amaç – Bu araştırmanın amacı, entelektüel sermayenin işletmelerin verimliliğine etkilerini incelemektir.Dolayısıyla bu çalışmada; bireylerin demografik farklılıklarının (cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim)entelektüel sermaye ve işletmelerin verimliliğine etkilerinin neler olabileceği? Uygulamalardaki olumluyenlerin tespiti, karşılaşılan sorunların neler olduğu ve tespit edilen sorunlarla ilgili önlemlerin nelerolabileceği? Konusunda oluşturulan bulgular ve öneriler ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Yöntem – Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan ilişkisel tarama modeli esasalınmıştır. Verilerin elde edilmesi için demografik özellikleri ölçen sorularla “Entelektüel SermayeÖlçeği” ve “İşletme Verimliliği Ölçeği” olmak üzere 2 adet ölçekten yararlanılmıştır. S.S. MASKOİstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları İşletme Kooperatifi İkitelli Organize Sanayi, Başakşehir’defaaliyetlerini sürdüren işletmelerin imalat ve satışta mağazasında çalışan 464 kişiye anketuygulanmıştır. Anket uygulamaları sonucunda katılımcılardan alınan cevaplarla ilgili verilerdenyararlanılarak frekans, güvenilirlik, anova ve regresyon analizleri yapılmış ve belirlenen araştırmahipotezleri test edilmiştir. Bulgular – Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen regresyon denklemi incelendiğinde,yapısal sermayenin puanı bir birim arttığı zaman eğitime bağlı verimlilik puanının 0,084 birim artacağısöylenebilir. Başka bir ifade ile yapısal sermaye eğitime bağlı verimliliği pozitif yönde %8,4 oranındaetkilemektedir. Ayrıca, müşteri sermayesinin zaman yönetimi verimliliği algısını pozitif yönde %14,0oranında etkilemekte yani müşteri sermayesinde yapılacak olan iyileştirmeler zaman yönetimiverimliliğini artırmaktadır. Tartışma – İşletmelerin sahip oldukları insan sermayesini, motive etmesi, yenilikçi pek çok fikirlerüretmelerini teşvik etmekte, rekabet başarısını artırmakta ve işletmelerin sürekliliğinisağlayabilmektedir. Bundan dolayı yenilikçi fikre sahip iş davranışları sürecinde işletme yöneticilerinindikkat etmeleri gereken önemli konulardan biri de stratejik açıdan önemli olan çalışanların korunarakişletme verimliliğinin arıtmaları gerekmektedir. Entelektüel sermayenin işletmelerin verimliliğineetkilerine yönelik alan uygulamalı bilimsel çalışmaların yapılmasının önemli faydalar sağlayabileceğidikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bu araştırmanın analizleri sonucunda elde edilen verilerin analiziaracılığıyla; entelektüel sermayenin işletmelerin verimliliğine etkileri araştırılmış, mevcut sorunlartespit edilmeye çalışılmış, olumlu uygulamaların artırılması ifade edilmiş, mümkün olduğu kadar yeniöneriler geliştirilmiş ve işletme verimliliğini attıracak uygulamalar önerilmiştir.