DİYABETLİ BİREYLERİN ÖZ YÖNETİM ALGISI VE SAĞLIK DURUMLARIARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Rashıdı M., Kıskaç N.

GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.8, no.4, pp.1184-1190, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetli bireylerde ruhsal sorunlarla diyabet öz yönetim arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir çalışmadır. Veriler 320 diyabetli bireyden yüz yüze anket ile toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak; bireylerin kişisel verilerini tanılama formu, Diyabette Öz Yönetim Algısı Skalası ve Hasta Sağlık Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 26.0 istatistik programı ile yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada diyabetli bireylerin Diyabet Öz Yönetim Algı Skalası puanı 30,69±2,65, Hasta Sağlık Anketi puanı 5,83±3,11 bulunmuştur. Diyabet eğitimi alanların Diyabet Öz Yönetim Algı Skalası puanı almayanlara göre daha yüksek, Hasta Sağlık Anketi puanı ise daha düşük tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak, diyabetin kontrol altına alınarak diyabet komplikasyonlarının önüne geçebilmek için bireylerin diyabet öz yönetiminin iyi olması ve dolayısıyla diyabet öz yönetim algısının yüksek olması gerekmektedir. Bu çalışmada depresyon ile diyabet öz yönetim algısı arasında anlamlı ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). Ancak bu iki parametre arasında negatif yönde ilişki olabileceği literatür çalışmalarından görülmektedir. Diyabetli bireylerde depresyon varlığı varsa diyabet öz yönetimi başarısız olacaktır. Diyabetin öz yönetimi için önemli olan diyabet öz yönetim algısının yüksek olabilmesi için diyabetli bireylerde depresyon varlığının ve düzeyinin tespit edilmesi gerekmektedir. Diyabet öz yönetim algısı ve depresyon üzerinde olumlu etkisi olan diyabet eğitiminin de diyabetli bireylere verilmesi ve belirli aralıklarla tekrarlanması önerilir