Huzurevinde ve Kendi Evinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumlarının ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Pulat Demir H., Bayram H. M., Yavuzel G.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.7, pp.641-655, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: The aim of this study is the investigation of the nutritional status and life satisfaction of elderly people living in nursing homes and in their own homes. Method: The study was conducted on a total of 106 elderly people; 52 elderly people (20 men, 32 women) living in a private nursing home and 54 elderly people (16 men, 38 women) living in their own homes in Istanbul between November 2016 and February 2017. Face to face interview method used; participant demographics, Mini Nutritional Assessment (MNA) and 24-hour retrospective food consumption were collected. The data were evaluated using the SPSS 23.0 program. Findings: The average age of people living in nursing homes is 77.52 ± 9.51 and 70.36 ± 7.20 years in people living in their own homes. 83.3% of the elderly living in their own homes, 9.3% were living alone, and 7.4% were living with children. There was no difference between the groups in terms of main meals (p>0.05), while the consumption of snacks was found less in the living in the nursing home (p<0.05). 50% of the elderly residents in nursing home are at risk of malnutrition and 7.7% of them has malnutrition. These rates were 20.6% and 3.7% in the elderly living in their own home respectively (p <0.05). The intake of energy, protein, fat were found to be lower in nursing home residents (p <0.05). No difference was found between satisfaction with life. Conclusion: Elderly people living in nursing homes have higher malnutrition status and lower energy and macro nutrient intake. In both groups, satisfaction with life was found to be high. It is suggested that malnutrition can be assessed by evaluating the psychological direction, regular malnutrition screening, and factors affecting life satisfaction. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı; huzurevinde ve kendi evinde kalan yaşlıların beslenme durumları ile yaşam doyumlarının incelenmesidir. Yöntem: Çalışma Kasım 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir huzurevinde yaşayan 52 yaşlı (20 erkek, 32 kadın) ve kendi evinde yaşayan 54 (16 erkek, 38 kadın) yaşlı olmak üzere toplam 106 yaşlı üzerinde yapılmıştır. Katılımcılara sosyo-demografik özellikleri, Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) ve 24 saatlik besin tüketim kaydını içeren anket yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 23.0 programı ile yapılmıştır. Bulgular: Huzurevinde yaşayanların yaş ortalaması 77.52±9.51 yıl, kendi evinde yaşayanların 70.36±7.20 yıldır. Kendi evinde yaşayan yaşlıların %83.3’ünün ailesiyle, %9.3’ünün yalnız, %7.4’ünün çocuğuyla yaşadığı görülmüştür. Ana öğünler açısından gruplar arasında fark bulunmamış (p>0.05), ara öğünlerin tüketimi huzurevinde kalanlarda daha az bulunmuştur (p<0.05). Huzurevinde kalan yaşlıların %50’si malnütrisyon riski altında, %7.7’si malnütrisyonludur, kendi evinde yaşayanlarda ise bu oranlar sırayla %20.6 ve %3.7’dir (p<0.05). Huzurevinde kalanların enerji, protein, yağ, alımları daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Yaşam doyumları arasında ise farka rastlanmamıştır. Sonuç: Huzurevinde yaşayan yaşlıların malnütrisyon durumları daha yüksek, enerji ve makro besin ögesi alımları daha düşük bulunmuştur. İki grupta da yaşam doyumlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Malnütrisyon oluşumunda besine ulaşmanın yanında psikolojik yönün de değerlendirilmesi, düzenli olarak malnütrisyon taraması yapılması, yaşam doyumuna etki eden nedenlerin birlikte değerlendirilmesi önerilebilir.