WORKING MORE THAN THE CURRENT HOURS IN TURKEY FOR THE PUBLIC-PRIVATE SECTOR


Creative Commons License

Özbilge G., Canatan B., İpek E.

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON DIGITAL BUSİNESS, MANAGEMENT & ECONOMICS, Mersin, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.168-169

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.168-169
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Each individual in the labor force creates a labor supply curve. In the context of economic theory, this curve is a projection of the individual’s choice between wages and working hours. In this respect, the labor supply curve can move up or down with the individual’s preferences between income, leisure, and working hours, and to the right or left with labor market conditions and personal preferences. But the labor supply curve will invert when the individual needs leisure time again to spend the income increased by the working hours substituted for leisure time. Especially when the clarity of income and substitution effects is unclear, it is necessary to determine under which labor market conditions individuals intend to supply their labor. This is especially important for a sample where both working hours are above the average and sectoral factors can be determinative in terms of labor supply, especially in the context of the public-private sector. In this context, the study aims to examine the factors affecting working more than the current hour in terms of the public and private sectors in Turkey. The most important finding is that the status of having social security affects the willingness to work more than the current hours in different ways in the public and private sectors. For this purpose, analysis is used with the help of logit model for 2012 Household Labor Force Survey by using TUIK data. The most important finding obtained from the study is that the wish to work more than the current hour among sectors is differentiated by the factor of having social security. However, the related variable is understood that other factors are affected in the same direction although in different dimensions.

Günümüzde teknoloji uluslararası rekabetin belirleyici unsuru haline gelmiştir. Üretken, sosyal ve ekonomik bir dönüşümün sonucu olarak bilgi toplumu ortaya çıkmış ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) baskın olduğu yeni bir ekonomik paradigma oluşturmuştur. Bu çalışmada E7 ülkeleri için BİT penetrasyonu, elektrik tüketimi, ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişki incelenmektedir. 1994-2018 dönemi yıllık verilerinin kullanıldığı çalışmada örneklem genelinde yatay kesit bağımlılığının varlığını değerlendirmek için dört Kesitsel Bağımlılık (CD) testi yapılmıştır. Sonrasında değişkenler arasında uzun dönem ilişki olup olmadığını tespit etmek için Westerlund (2008) eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Değişkenlerin eşbütünleşme katsayıları ise CCE-MG (Common Correlated Effects Mean Group) tahmincileri ile tahmin edilmiştir. Son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile ortaya konulmuştur. Sonuçlar değişkenler arasında eşbütünleşme olduğunu göstermiştir. Dumıtrescu- Hurlin panel nedensellik testi sonuçları ise, karbondioksit emisyonu ve internet penetrasyonundan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik olduğunu, internet penetrasyonu ile kentsel nüfus arasında ise çift yönlü nedensellik olduğunu ortaya koymaktadır. CCE-MG sonuçları %1’lik ekonomik büyümenin elektrik tüketiminde % 23’lük bir artışa neden olduğunu göstermektedir. E7 ülkelerinde, gelir politikaları geliştirilirken yeşil BİT projelerine ve yeni teknolojilerin ve bunlarla ilgili altyapıların daha verimli hale getirilmesine önem verilmelidir.