Tükenmişlik düzeyinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Bir alüminyum fabrikası örnek olay çalışması


Creative Commons License

Günaydın S. C., Görür D.

Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.6-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Bir alüminyum fabrikasında çalışan personelin tükenmişlik boyutları ile örgütsel bağlılık boyutları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini özel sermayeli bir alüminyum fabrikasında çalışan personel oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Allen-Meyer Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırmada yer alan katılımcıların; yaş ortalamaları 33.58±8.88, %87’ si erkek, %70.5’i evli, %48.6’sı ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %17.1’i idari kadroda, %82.9’u işçi olarak görev yapmaktadır. “Duygusal Tükenme” (𝑋̅=2.31) ve “Kişisel Başarı” alt boyutuna ait algıların orta düzeyde (𝑋̅=3,56), “Duyarsızlaşma” alt boyutuna ait algıların düşük düzeyde ( 𝑋̅ =2.00) olduğu saptanmıştır. Katılımcıların örgütsel bağlılık algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (𝑋̅=3.31). Katılımcıların “Duygusal Bağlılık” (𝑋̅=3.49) ve “Normatif Bağlılık” algıların orta düzeyde (𝑋̅=3.32) “Zorunlu Devam Bağlılığı” algıların düşük düzeyde (𝑋̅=3.12) olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar: Tükenmişlik düzeyi arttıkça örgütsel bağlılık azalmaktadır. Çalışan memnuniyetinin arttırılması çabaları çalışanlarda tükenmişliği azaltacak ve kuruma bağlığı arttıracaktır. Anahtar Kelimeler: İş yaşamı, örgütsel bağlılık, tükenmişlik Burnout level of influence on organizational commitment: A sample case study of an aluminum factory ABSTRACT Objective: The objective of this study is to determine in an aluminum factory, the relationship between the dimensions of burnout and the dimensions of organizational engagement. Methods: The sample of the study consists staff working in a privately owned aluminum factory. Data is collected thru Personal Information Forms, Maslach Burnout Inventory, AllenMeyer Organizational Engagement Scale. Results: 33.58 ± 8.88 is the mean age, 87% are male, 70.5% are married and 48.6% are elementary school graduate. Of the participants, 17.1% are employed in administrative functions and 82.9% are employed as blue collar workers. "Emotional Burnout" (𝑋̅= 2.31), Medium level of perceptions of Personal Achievement sub-dimension (𝑋̅ = 3.56), perceptions of desensitization are found to be low (𝑋̅ = 2.00). The level of organizational engagement among the participants is found to be at medium level (𝑋̅= 3.31). "Emotional Engagement" (𝑋̅= 3.49) and "Normative Engagement" perceptions of middle level (𝑋̅= 3.32). "Mandatory Continuing Engagement" is determined to the low level of perception (𝑋̅= 3.12). Conclusions: As the level of burnout increases, organizational engagement decreases. Efforts to increase employee satisfaction will reduce burnout among employees and will increase engagement with the organization. Keywords: Business life, organizational engagement, burnout