Knowledge and attitude of pregnant women applying to a family health centre in relation to breast milk and breastfeeding


ELKİN N., ÖREN M. M., DEMİREL A., ÖNAL A. E.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.24, no.2, pp.41-48, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.41-48
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

This study was conducted to assess theknowledge and attitude of pregnant womenrelating to breast milk and breastfeeding.The study took place in a family health centrein İstanbul in 2014. A questionnaire wasapplied to 200 expectant women applying tothe centre in the period 1 January-28 February2014 and data was analysed throughpercentages and chi-square test.According to data collected from pregnantwomen in the survey group, all of them thinkbreast milk is the best nutrient for new-bornswhile 97.5% say breastfeeding must continueuntil age 2. 99.5% of pregnant women saybreast milk protects the baby from all microbes,94.5% think colostrum must absolutely begiven to the baby and 98.5% believebreastfeeding is crucial in ensuring a tie andmutual affection between the child and his/hermother. A statistically significant relationshipwas found between age groups and the stateof having given live births before and the ideathat colostrum must be given to the new-born.In conclusion, all pregnant women in the surveyarea think breast milk is the best nutrient fortheir babies; however it was also found thatthey think breastfeeding is not sufficient foravoiding new pregnancy and they were notadequately informed about the ways of storingbreast milk. It is considered that the proportionof women receiving training in breast milk andbreastfeeding directly from health workersneeds to be increased.
Bu araştırma, gebe kadınların anne sütü ve emzirmeye ilişkin bilgi ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2014 yılında İstanbul ilinde bir aile sağlığı merkezinde yapılmıştır. 01.01.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında aile sağlığı merkezine başvuran 200 gebeye anne sütü ve emzirme ile ilişkili bir anket uygulanmış; veriler yüzde oranlar ve ki kare testiyle değerlendirilmiştir. Araştırma grubundaki gebelerden elde edilen verilere göre; gebelerin tamamı bebek için en deal besinin anne sütü olduğunu, %97,5i bebeğe iki yaşına kadar anne sütü verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Gebelerin %99,5i anne sütünün bebeği tüm mikroplara karşı koruduğunu, %94,5i kolostrumun (ilk süt) mutlaka bebeğe verilmesi gerektiğini, %98,5i emzirmenin anne ve bebek arasındaki sevgi bağının kurulmasında çok önemli olduğunu düşünmektedir. Yaş grupları ve daha önce canl doğum yapma durumu ile doğum sonrası kolostrumun verilmesi düşüncesi arasında statistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak; gebelerin tamamının bebekleri çin en ideal besinin anne sütü olduğunu düşündükleri, ancak anne sütünün gebelikten korunmada yetersiz olduğu ve anne sütünün saklanması konularında bilgi eksiği olduğu saptanmıştır. Gebelerin anne sütü ve emzirme le ilgili bilgilendirilme ve eğitimleri sağlık personelinden alanların oranın daha da yükseltilmesi gerektiği düşünülmektedir