TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE GERİDÖNÜŞÜMÜN, ÜLKE EKONOMİSİNE VEİŞLETMELERE YARARLARI


Creative Commons License

Sivaslıoğlu F.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.37, pp.1821-1831, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Human beings have acquired and used resources in

situations where they need them for centuries. When this

happened as a cycle in all generations, it caused the

depletion of natural resources and the environment was

damaged. With the realization that all products used today

are obtained from natural resources and resources will be

depleted, steps have been taken in terms of legal sanctions

with both national and international legislation on

sustainable development. The aim of our study is to give

importance to issues where resource waste will be

prevented through reverse logistics, the country's economy

will be strengthened and environmental awareness and

future generations will be left a world to live in and to offer

suggestions to increase awareness. In this study, country

and world data were used in reverse logistics activities and

recycling and the benefit of the resulting gain was

examined. Both businesses and individuals have focused on

sustainable development and more production with less

natural resources, raw materials and energy, and have given

importance to the concept of recycling. As a result, natural

resources will be used less by recycling and costs will be

reduced, thus achieving a competitive advantage in the

national and international markets.

İnsanoğlu yüzyıllardır ihtiyacı olduğu durumlarda kaynakları

elde etmiş kullanmış ve tüketmiştir. Bu durum tüm nesillerde

döngü olarak yaşandığında doğal kaynakların tükenmesine

neden olmuş ve çevre zarar görmüştür. Günümüzde

kullanılan bütün ürünlerin doğal kaynaklardan elde edilmesi

ve kaynakların tükeneceğinin fark edilmesi ile sürdürülebilir

gelişim konusunda hem ulusal hem de uluslararası

mevzuatlarla yasal yaptırımlar konusunda adımlar atılmıştır.

Çalışmamızın amacı, tersine lojistik sayesinde kaynak

israfının önleneceği, ülke ekonomisinin güçleneceği ve çevre

bilinci ile gelecek nesillere yaşanacak bir dünya bırakılacağı

konularına önem verilmesi ve farkındalığın artırılması için

öneri sunulmasıdır. Bu çalışmada tersine lojistik faaliyetleri

ile geri dönüşümde ülke ve dünya verileri kullanılmış ve

ortaya çıkan kazancın sağlayacağı yarar incelenmiştir. Gerek

işletmeler gerekse bireyler sürdürülebilir kalkınma ile daha

az doğal kaynak, hammadde ve enerji ile daha fazla üretim

yapmaya odaklanmışlar ve geri dönüşüm kavramına önem

vermişlerdir. Sonuç olarak geri dönüşümle doğal kaynaklar

daha az kullanılacak ve maliyetler azaltılacaktır böylece

ulusal ve uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde

edilecektir.