A Study on Consumers Who Prefer Fast Food Restaurants


Creative Commons License

ÇAKMAK M., ÇÖP S.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.1474-1486, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Products consumed by society vary according to needs, preferences and purchasing power. Consumers prefer fast food products for different reasons. These differences ensure that the food and beverage industry have a dynamic and competitive structure. The increasing number of consumers and changing customer demands / desires can cause changes in consumer perception. Questionnaire form was used to obtain data in the study and data were obtained from 406 participants. The data obtained were analyzed with the help of SPSS. As a result of the research, some differences were determined between importance and satisfaction in some criteria. The criteria for which the perceived value decreases consist of cleaning / hygiene, the taste of the product, the quality of the product, the service speed, the quality of the service, the variety of the menu and the price. The criteria for which the perceived value does not change much are nonfood and beverage services, the location / location of the restaurant, name / brand and ambiance. In addition, 70% of the participants stated that healthier menu items should be included, and 62% stated that the nutritional values of the products should be shown.
Toplum tarafından tüketilen ürünler ihtiyaçlara, tercihlere ve satın alma gücüne göre değişmektedir. Tüketiciler fast food ürünlerini farklı nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Bu farklılıklar yiyecek içecek sektörünün dinamik ve rekabetçi bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Artan tüketici sayısı ve değişen müşteri talepleri/istekleri, tüketici algısında değişikliklere neden olabilmektedir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket formu kullanılmış ve 406 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS yardımıyla analizlere tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucuna önem ve memnuniyet arasında bazı kriterlerde farklılar tespit edilmiştir. Algılanan değerin düştüğü kriterler temizlik/hijyen, ürünün tadı, ürünün niteliği, servis hızı, servisin niteliği, menünün çeşitliliği ve fiyattan oluşmaktadır. Algılanan değerin çok fazla değişmediği kriterler ise yiyecek içecek dışı hizmetler, restoranın konumu/yeri, adı/markası ve ambiyanstan oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların %70’i daha sağlıklı menü öğelerinin yer almasını, %62’si ürünlerin besin değerlerinin gösterilmesi gerektiği belirtmişlerdir