Risk Altındaki Çocukların Korunmasında Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi: Gabriel Fernandez Vakası Örneği


Özırmak F. T., Yolcuoğlu İ. G., Anılgan O. Z.

5. ULUSLARARASI MULTİ-DİSİPLİNER ÇOCUK ÇALIŞMALARI, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2023, pp.24-25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.24-25
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of the "child at risk" can be broadly defined as the situation in which children are exposed to risks and dangers that are not in line with their developmental stages, requiring the need for protection. The traditional paradigm, which asserts that the responsibilities of protecting, caring for, and raising a child lie within the obligations of the parents, has evolved in conjunction with the widespread acceptance of the social state principle. With this evolution, there is an understanding that the state also plays a role in ensuring the well-being of children. Particularly in the implementation of protective and inclusive models for at-risk children, social services are crucial instruments for states. Failures in social systems, inadequate transfer of preventive and protective interventions, and the lack of competent professionals and comprehensive resources for the protection system can render social service activities dysfunctional, thereby exposing children to threats and risks. These threats and risks can seriously harm the child's biopsychosocial integrity and development, hindering their growth into a healthy individual and even leading to child deaths. One of the most striking examples highlighting the importance and functionality of social work in child protection, as well as the 24 5th INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS December 6-7, 2023-Ankara potential consequences of problems within the system, is the case of Gabriel Fernandez. Gabriel Fernandez, an 8-year-old boy born in the United States, lost his life due to systematic abuse and torture inflicted by his mother and her boyfriend. Throughout this abuse, social service professionals were monitoring and reporting the case. However, the lack of thorough monitoring of Gabriel himself, failure to include him in the protective system, and the absence of solution-focused strategies contributed to his tragic death. The inadequate intervention by social workers in the Gabriel Fernandez case, allowing the abuse to go unnoticed in blind spots within the system, prompted criticisms of the child protection policies implemented by the state. This case demonstrates that prioritizing attention to the child's indicators and operationalizing protective measures that prioritize the child's welfare should be the fundamental priority of the state and social services. This study aims to analyze the example case and the documentary focusing on the case using the qualitative content analysis method, with the goal of revealing crucial points in the collaboration between social work and the social state.

“Risk altındaki çocuk” kavramını en genel anlamıyla, gelişim dönemleriyle uyumlu olmayan risk ve tehlikelere maruz kalma durumu olan ve korunma gereksinimi duyan çocuklar olarak tanımlamak mümkündür. Çocuğun korunma, bakım alma ve yetiştirilme sorumluluklarının anne ve babanın yükümlülüğünde olduğuna yönelik olan geleneksel paradigma, sosyal devlet ilkesinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte devletin de çocukların iyilik halinin sağlanması noktasında pay sahibi olduğu anlayışa evrilmiştir. Devletlerin özellikle risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve kapsayıcı modellerini uygulamada en önemli enstrümanları sosyal hizmetlerdir. Sosyal sistemlerdeki aksaklıkların giderilmemesi, önleyici ve koruyucu müdahalelerin yetersiz düzeyde aktarılması, koruma sistemi için gerekli olan yetkin meslek elemanı ve kapsamlı kaynakların sağlanmaması gibi durumlar sosyal hizmet faaliyetlerini işlevsiz hale getirerek çocukları tehdit ve riske açık konuma getirmektedir. Bu tehdit ve riskler çocuğun biyopsikososyal bütünlüğü ve gelişimine ciddi zararlar vererek sağlıklı bir birey olarak yetişmesinin önüne geçebilmekte ve hatta çocuk ölümlerine yol açabilmektedir. Çocuk koruma alanında sosyal hizmetin yeri ve işlevselliğinin önemine ve sistemde yaşanan sorunların nelere yol açabileceğine ilişkin en çarpıcı örneklerden birisi olarak Gabriel Fernandez vakası sunulabilir. Gabriel Fernandez, ABD’de dünyaya gelen annesi ve annesinin sevgilisinin sistematik istismarına maruz kalarak 8 yaşında istismar ve eziyetten hayatını kaybetmiş bir erkek çocuğudur. Tüm bu istismar gerçekleşiyorken Gabriel Fernandez vakası sosyal hizmet uzmanları tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır. Gabriel’in annesi ile yüzeysel görüşmeler yapılıp Gabriel’in kendisinin izlenmemesi, bu sebeple koruyucu sisteme dahil edilmemesi, çözüm odaklı stratejilerin uygulanmaması Gabriel’in ölümüne sebebiyet vermiştir. Sosyal hizmet uzmanlarının yetersiz müdahalesi, Gabriel Fernandez’in istismarının sistemdeki kör noktalarda kalarak gözden kaçması devlet tarafından uygulanan çocuk koruma politikalarına karşı eleştiriler doğurmuştur. Bu vaka göstermektedir ki, öncelikle çocuktaki bulgulara dikkat edilmesi ve çocuğun yararını gözeten koruyucu tedbirlerin işlevselleştirilmesi devletin ve sosyal hizmetin en temel önceliği olmalıdır. Bu çalışmayla örnek vakanın ve vakayı konu edinen belgeselin nitel içerik analizi metoduyla ele alınarak analiz edilmesi, sosyal hizmet ve sosyal devlet işbirliğindeki önemli noktaların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.