The reliability and validity of Turkish version of the Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population


ATASOY N., SARAÇLI Ö., KONUK N., ANKARALI H., GÜRİZ O. S., AKDEMİR A., ...More

Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.15, no.3, pp.238-247, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • Page Numbers: pp.238-247
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The purpose of this study was to evaluate the reliability and validity of Turkish Version of the Night Eating Questionnaire (NEQ) in psychiatric out-patient population as a measure of severity of the night eating syn-drome (NES). Methods: We examined the factor structure, internal consistency and validity of the NEQ in Turkish. First, we translated NEQ into Turkish and than back-translation into English; correction and semantic adaptation and assessment of the understanding of the questionnaire. We made the diagnosis of NES according to psychiatric examination. We administered the NEQ in 433 patients and the re-test in 141 participants two weeks later. Result: The instrument showed satisfactory internal consistency with an overall Cronbach ? of 0.69.Intraclass correlation for the test re-test total score was 0.96. The ninety seven patients had NES with psychiatric examination. The area under ROC curve defined as 0,904. For cutt-of point of 18 in NEQ both sensitivity and spesificity were as 90.7% and 73.8%. The confirmatory factor analysis of the NEQ yielded a similar four factor solution as the original scale. Conclusions: We found that Turkish version of NEQ is valid and has good diagnos tical performance, and high internal consistency.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun (GYS) şiddetini ölçmek için kullanılan Gece Yeme Anketinin (GYA) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Yöntem: GYA'nin Türkçe sürümünün faktör yapısı, iç tutarlılığı ve geçerliliği incelenmiştir. GYA'nin Türkçeye çevirisinin ardından İngilizceye tekrar çeviri yapılmıştır. Düzeltme ve semantik uyarlama sonrası anketin anlaşılabilirliği değerlendirilmiştir. GYS tanısı psikiyatrik görüşme yapılarak konulmuştur. GYA 433 hastaya, iki hafta sonra yapılan tekrar testi ise 141 hastaya uygulanmıştır. Sonuçlar: Cronbach alfa katsayısı 0.69 bulunan anket yeterli iç tutarlılık göstermektedir. Test-tekrar test toplam puanları arasındaki intraclas korelasyon katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda 97 hastada GYS saptanmıştır. ROC eğrisi altında kalan alan 0.90 olarak bulunmuştur. GYA puanında 18 değeri sınır değer olarak kabul edildiğinde duyarlılık %90.7, seçicilik %73.8 oranındadır. GYA'nin doğrulayıcı faktör analizinde özgün ankete benzer şekilde dört faktörlü yapı elde edilmiştir. Tartışma: Bu çalışmaya göre GYA'nın Türkçe sürümünün geçerli bir test olduğu, iyi tanısal özellik gösterdiği ve iç tutarlılığının yeterli olduğu söylenebilir