Yükseköğretimde araştırma stratejisine dayalı öğretimin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi


Creative Commons License

Kavgaoğlu D.

11th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 April 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmayla, öğretim yaklaşımı olarak araştırma stratejisinin yükseköğretimdeki etkililiğinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel metodoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin sağlık yüksekokulu lisans programına kayıtlı öğrenciler arasından ölçüt örnekleme ile belirlenen 38 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formudur. Verilerin analizinde NVivo12 nitel veri analizi programı kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada temalara göre kategorize edilen öğrenci görüşlerinin en yüksek frekans alan kodlamalarıyla şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrenciler ilk defa deneyimledikleri araştırma stratejisine dayalı öğretimle diğer derslerinde uygulanan geleneksel metodolojilerden farklı olarak öğrenme ve öğretme sorumluluğunu aldıklarını, öğrenirken ve öğretirken sosyal etkileşime geçtiklerini, öğrenmeye karşı daha istekli olduklarını, öğrenmeyi öğrenmeye ilişkin farkındalık kazandıklarını, elde ettikleri öğrenme kazanımlardan dolayı mutlu olduklarını düşünmektedirler. Araştırma stratejisine dayalı öğretime maruz kalan yükseköğretim öğrencilerinin bu deneyime ilişkin düşünceleri metodolojinin yükseköğretim öğretim kademesi için yararlı ve etkili olduğunu doğrular niteliktedir.

Anahtar Sözcükler: İşbirlikli öğrenme, yükseköğretim, müfredat, öğretim yöntemleri, eğitsel değerlendirme.