ANATOMY OF THE RISKS OF MANUFACTURING ENTERPRISES TODAY


Creative Commons License

Yılmaz T., Kazan H.

7.Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 03 May 2024, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

In processes where uncertainties exist, it is inevitable to talk about risk. The production process contains uncertainties from start to finish. The important thing is to identify foreseeable risky situations and develop alternative plans that can eliminate the negative situations created by risks by addressing various risk scenarios. Rapidly developing technology brings with it the needs of consumers; methods, equipment, software, etc. used in production. It causes production elements to constantly change and update. In parallel with these changes, the risky situations faced by production enterprises are also changing and increasing. In addition to the financial and operational risks faced by businesses in general, production is a dynamic process; It contains many risk factors from input to output, such as quality control problems, supply chain disruptions, idle capacity, inability to access raw materials or insufficient raw materials, and inability to use workforce effectively. These risks can be grouped under the main headings of market risk, financial risk, operational risk, technological risk, legal and environmental risks. The main purpose of this study is to identify the risks that production enterprises may face and to define these risks. In addition, it is aimed to explain the relationships of the relevant risks and to reveal the measures to be taken and the strategies that can be applied to minimize them.

Belirsizliklerin mevcut olduğu süreçlerde, riskten bahsetmek kaçınılmazdır. Üretim süreci baştan sona belirsizlikler içermektedir. Önemli olan öngörülebilen riskli durumları ortaya koyup, çeşitli risk senaryolarını ele alarak risklerin yarattığı olumsuz durumları bertaraf edebilecek alternatif planlar geliştirmektir. Günümüzde hızla gelişen teknoloji beraberinde tüketicilerin ihtiyaçlarının; üretimde kullanılan metotların, ekipmanların, yazılımların vb. üretim unsurlarının sürekli değişmesine ve güncellenmesine sebep olmaktadır. Bu değişimlere paralel olarak üretim işletmelerinin karşılaştığı riskli durumlar da değişmekte ve artmaktadır. Üretim işletmeleri, işletmenin temel amaçlarından olan “kar elde etmek” ve “varlığını sürdürmek” ilkelerini gerçekleştirmek adına süreci doğru yönetmeli; gelişen teknolojiyi kendi lehine kullanarak gerçeğe yakın projeksiyonlar ışığında risk tahminleri yapmalıdır. Doğru bir yönetim için doğru tespitler gerekmektedir. Genel olarak işletmelerin karşılaştığı finansal ve operasyonel risklerin yanı sıra dinamik bir süreç olan üretim, içerisinde; kalite kontrol problemleri, tedarik zinciri bozulmaları, atıl kapasite, hammaddeye ulaşamama veya hammadde yetersizliği ve işgücünü etkili kullanamama gibi girdisinden çıktısına kadar pek çok risk unsuru barındırmaktadır. Bu riskler pazar riski, finansal risk, operasyonel risk, teknolojik risk, yasal ve çevresel riskler ana başlıkları altında toplanabilir. Bu çalışmanın temel amacı üretim işletmelerinin karşılaşabileceği riskleri tespit etmek ve bu riskleri tanımlamaktır. Bunun yanında ilgili risklerin ilişkilerini açıklamak ve bunları en aza indirgemek için alınacak önlemler ve uygulanabilecek stratejilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen tespitler, üretim işletmelerinin geleceğe yönelik risklerini hesaplayabilmeleri için yol gösterici niteliktedir.