Hemşirelerin Hastaların Özbakım Gereksinimlerine Yönelik Uygulanan Hemşirelik Müdahalelerine Bakış Açılarının Kalitatif Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

Kıskaç N., Babaoğlu E.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.49-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, dahiliye kliniğinde yatan hastaların öz bakım gereksinimlerinin karşılanması konusunda hemşirelerin kendi rollerine bakış açısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, kalitatif araştırma yöntemiyle bir eğitim ve araştırma hastanesinin dahiliye kliniğinde çalışan altı hemşire ile klinik sorumlu hemşire odasında, 40 dk. süren derinlemesine görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Veriler toplanırken kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Görüşmeler ses kayıt cihazına kayıt edildi, değerlendirilirken döküm ve içerik analizi kullanıldı ve sonrasında raporlandırıldı. Çalışmada, üç ana tema ve alt temalar bulunmuş olup, ana temalar; hemşirelerde algılanan öz bakım ve bakım tanımları, öz bakımı engelleyen görüşler, öz bakımı destekleyen görüşler şeklindeydi. Bu çalışmanın sonucunda; hasta bakımındaki kalite verimliliği arttırmak için hemşire iş gücü planlamasının doğru yapılması, hemşirelik bakım planlarının elektronik ortama kaydının sağlanması, hizmet içi eğitimlerin arttırılması ve oryantasyon eğitimlerinin yapılması ayrıca öğrenci eğitiminde uygulama saatlerinin yeterli, etkin ve klinik ile uyumlu gitmesi, hemşire bakımında kalite ve verimliliğin bir göstergesi olan hasta ve yakınının memnuniyetinin arttırılması için hastaların bilgi eksikliğinin giderilmesi ile hemşire iş doyumunun arttırılması gerektiği tespit edildi.