The Effect of Silica Gel Addition on Selected Properties of ProRoot Mineral Trioxide Aggregate


Creative Commons License

KARADAYI A., Basturk F. B., TÜRKAYDIN D., Miglani S.

7tepe Klinik, vol.19, no.1, pp.4-9, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5505/yeditepe.2023.32848
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.4-9
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was to investigate the changes in physical and chemical properties of Mineral Trioxide Aggre- gate (MTA) when it interacts with atmospheric moisture. Materials and Method: ProRoot MTA packages containing 0.5 gram of white MTA were investigated. Fresh ProRoot MTA packages were served as the control group. MTA packages which were left open for 10 seconds were capped back and left for a month or MTA packages which were left open for 10 seconds once in every 15 day were capped back and investi- gated at the end of a month in the experimental groups. Half of these experimental groups featured a silica gel as a desic- cant once the package was opened. Push-out bond strength and chemical characterlzation of both control and experimen- tal groups were analyzed. Results: The push-out bond strength values of the groups were significantly different from each other. PS1 group was significantly higher than the P1 and P2 groups (p = 0.036 <0.05, p = 0.014 <0.05). No significant differen- ces were found between the groups in the XRD analysis. Conclusion: The push-out bond strength of MTA in ope- ned packages were adversely affected. This showed that the material was affected by the athmospheric moisture. Considering the fact that the silica gel did not interfere with the elemental analysis of the material, the addition of silica gel into the MTA packages might be recommended to extend its shelf-life.
Amaç: Bu çalışmamızın amacı, diş hekimliği pratiğinde sık- lıkla kullanılan Mineral Trioksit Agregatı (MTA)'nın atmosferik nemle etkileşime girdiğinde fiziksel ve kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan malzeme 0,5 gramlık ProRoot MTA (Dentsply Maillefer, İsviçre) paketleridir. Kontrol grubu olarak paketi yeni açılmış MTA kullanılmıştır. Deney gruplarında paketi 10 saniye açık bırakıldıktan sonra kapatıl- mış ve 1 ay bekletilmiş ProRoot MTA veya paketi her açıldı- ğında 10 saniye açık kalacak şekilde, toplamda 2 kez açılıp kapatılmış ve 1 ay bekletilmiş ProRoot MTA kullanılmştır. Bu deney gruplarının yarısına paket ilk açıldığı an silika jel yerleş- tirilmiştir. Bu çalışmada incelenen fiziksel parametre push-out bağlanma dayanımı, kimyasal parametre ise X-Işını Kırınım (XRD) analizidir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23 prog- ramı kullanılmıştır. BULGULAR: Grupların push-out bağlanma dayanımı de- ğerleri birbirinden anlamlı derecede farklı bulunmuştur. PS1 grubu ortalaması, P1 ve P2 gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p=0,036 < 0,05, p=0,014 < 0,05). Yapılan XRD analizinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulu- namamıştır. Sonuç: Açılıp kapatılan paketlerdeki MTA’nın bağlanma da- yanımı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durum MTA'nın atmosferik nemden etkilendiğini göstermektedir. XRD sonuç- larına göre silika jel eklenmesinin materyalin kimyasal özel- liklerini etkilemediği düşünülürse, MTA paketlerinin içerisine konularak raf ömrünün uzatılması önerilebilir.